Sebtrans-Link logo
Program:
Interreg IIIB/CBC
Projekt:
"SEBTrans-Link. Nowoczesny Terminal Promowy w Porcie Wschodnim w Gdyni jako ważne ogniwo w Korytarzu Transportowym Północ-Południe"
Obszar projektu:
Polska – miasto Gdynia
Okres realizacji:
styczeń – październik 2005
Lead partner:
Anders Franzén - Gmina Miasta Växjö – Szwecja
Partner Wiodący:
Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdynia (koordynator – Michał Graban - Biuro Rozwoju Miasta)
Partnerzy polscy:
Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej.
Przystąpienie SMAB do projektu:
Uchwała nr 4 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do projektu "SEBTrans – Link".
Budżet projektu:
90 639,5 euro
Opis projektu:
Połączenie promowe Gdyni z Karlskroną należy do najbardziej dynamicznych i intensywnie rozwijających się połączeń środkowego Bałtyku. Głównym celem projektu (czyli SEBTrans-Link) było przygotowanie koncepcji oraz studiów wykonalności dla nowego terminalu promowego w Porcie Wschodnim w Gdyni oraz dla układu komunikacyjnego, który będzie ten terminal w przyszłości obsługiwał. W odniesieniu do projektowanego terminalu promowego w Gdyni - wskazuje się na możliwość potrojenia wielkości przeładunków i obrotów promowych w perspektywie najbliższych 25 lat. Przepływy te będą generowane przez ruch transportowy VI Korytarza Transportowego, a zwłaszcza przez budowaną aktualnie autostradę A-1. W projekcie zaplanowano trzy niezależne stanowiska promowe, punkty odpraw, place manipulacyjne i wielofunkcyjny budynek terminalu promowego, w skład którego wchodzą pomieszczenia obsługi pasażerów, biura, powierzchnie gastronomiczne, handlowe i nawet sala konferencyjna. Osobnym zadaniem było wskazanie przebiegu układu drogowego łączącego nowy terminal promowy z centrum miasta. Głównym założeniem, jakie przyświecało projektantowi było rozdzielenie ruchu towarowego, który będzie kierowany za pośrednictwem nowobudowanych dróg (Nowej Polskiej, Janka Wiśniewskiego) w kierunku autostrady A-1; od ruchu pasażerskiego – który za pośrednictwem systemu estakad będzie zmierzał w kierunku centrum miasta. Istotnym zadaniem projektu było w końcu przygotowanie koncepcji rewitalizacji historycznego budynku Dworca Morskiego, który razem z nowym terminalem promowym tworzyć będzie jeden spójny kompleks funkcjonalny. Końcowe rekomendacje zmierzają w kierunku przywrócenia budynkowi funkcji obsługi statków pasażerskich. W tym celu niezbędna będzie odbudowa zniszczeń wojennych, odtworzenie historycznej architektury oraz przygotowanie obiektu do odgrywania nowych funkcji. Poszczególne fazy projektu realizowane były w sposób uspołeczniony z udziałem wielu podmiotów – instytucji publicznych, gospodarczych, naukowych, organizacji pozarządowych itp. Szerokie konsultacje były niezbędne z uwagi na wagę poruszanych problemów oraz lokalizację inwestycji w miejscu, gdzie krzyżują się interesy wielu instytucji (miasta, portu, kolei i jej klientów – głównie przedsiębiorstw gospodarki morskiej). Uspołecznienie projektu pomogło przygotować koncepcję, która w przyszłości promieniować będzie także na otoczenie społeczno-gospodarcze terminalu promowego – determinując sposób zagospodarowania przestrzennego w tym strategicznym obszarze usytuowanym na styku miasta i portu w Gdyni.
Kontynuacja projektu:
1. Projekt inwestycji pt.: „Budowa nowego terminalu promowo-pasażerskiego wraz z dostępem drogowym i kolejowym” został zgłoszony do Ministerstwa Transportu. Inwestycji znalazła się na „liście indykatywnej” (liście priorytetów inwestycyjnych ministerstwa) w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Realizacja inwestycji rozpocznie się prawdopodobnie już w 2008 r.
2. W 2007 r. zgłoszono do Ministerstwa Gospodarki Morskiej projekt przedsięwzięcia: „Motorway of the Sea Karlskrona - Gdynia”. Część inwestycyjna przedsięwzięcia bazuje na rezultatach projektu „SEBTrans Link”.
LINKI:
Oficjalna strona projektu SebTrans-Link
SebTrans-Link na stronie Portu Gdynia
SebTrans-Link - na stronie miasta Gdyni
logo projektu Landbridge

Międzynarodowy projekt badawczy "Adriatic - Baltic Landbridge"

Koordynator: Urząd Miasta Gdyni /Ryszard Toczek - Biuro Rozwoju Miasta/

koordynacja na obszarach województw:

Pomorskiego -

Michał Graban /Biuro Rozwju Miasta/
tel. /058/ 662-28-34,
e-mail: m.graban@gdynia.pl

Kujawsko-Pomorskiego -

Bernard Kwiatkowski /Wydział Inwestycji Strategicznych/
tel. /056/ 611-87-12
e-mail: b.kwiatkowski@um.torun.pl

Łódzkiego -

Urszula Królikowska /Urząd Miasta Łodzi Wydział Rozwoju i Analiz/
tel. /042/ 638-44-42
e-mail: strategia@uml.lodz.pl

Śląskiego -

Paweł Kopczyński /Urząd Miasta Gliwic - Biuro Rozwoju Miasta/
tel. /032/ 239-12-61
e-mail: kopczynski_p@um.gliwice.pl

Obszar oddziaływania projektu A-B Landbridge Międzynarodowy projekt badawczy "Adriatic - Baltic Landbridge", realizowany w ramach Programu INTERREG III B/CADSES, jest pierwszą inicjatywą wspierającą projekty priorytetowe Unii Europejskiej w strefie leżącej pomiędzy południowym brzegiem Bałtyku a północnym brzegiem Adriatyku

W ramach projektu zostanie wykonane studium przedwykonawcze w zakresie możliwości rozwoju multimodalnego korytarza lądowego Północ-Południe spinającego wybrzeża dwóch przeciwległych akwenów morskich tj. Morza Bałtyckiego i Morza Adriatyckiego. Korytarz połączy kraje północnej Europy oraz kraje śródziemnomorskie z globalnymi rynkami, które to z kolei wymuszają wzrost gospodarczej spójności regionów i inwestycje w zrównoważoną strukturę gałęziową transportu, w szczególności morskiego i kolejowego.

Podstawą realizacji projektu jest stworzenie nowego, wielosektorowego partnerstwa pomiędzy podmiotami z różnych krajów, w celu zdefiniowania odmiennych scenariuszy powstania i funkcjonowania korytarza transportowego oraz określenia jego potencjalnych możliwości rynkowych. W projekcie zostaną zidentyfikowane, scharakteryzowane i poddane ocenie różne warianty przebiegu trasy korytarza, z uwzględnieniem regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego, warunków transportowych oraz dostępności usług logistycznych.

Prace w projekcie będą realizowane w pięciu wzajemnie powiązanych pakietach roboczych obejmujących następujące zagadnienia:

  • transport (kolejowy, drogowy i morski),
  • logistyka i przewozy intermodalne,
  • planowanie przestrzenne,
  • otoczenie instytucjonalne,
  • scenariusze integracji i rozwoju na w ramach VI korytarza transportowego.
scenariusze integracji i rozwoju na w ramach VI korytarza transportowego - Landbridge

Szeroki zakres tematyczny jest uzasadniony w świetle złożonych wyzwań, które stoją przed naszym krajem w związku z integracją europejską. Projekt "A-B Landbridge" dostarczy nam narzędzi ekonomicznych, prawnych i politycznych, aby wyzwania te stały się dla Polski szansą na przemyślaną integrację ze strukturami europejskimi.

Wyniki przeprowadzonych analiz umożliwią regionom, portom oraz gestorom ładunków:

  • tworzenie innowacyjnych usług transportowych, a tym samym stymulowanie wzrostu gospodarczego;
  • sformułowanie spójnej międzynarodowej wizji zagospodarowania przestrzennego i rozwoju transportu;
  • integrację krajowych i regionalnych systemów transportowych z sieciami paneuropejskimi;
  • rozwój planów strategicznych tworzenia partnerstwa publiczno – prywatnego wzdłuż projektowanego korytarza transportowego.

Projekt "A-B Landbridge" poparły zarówno władze centralne, jak i samorządowe oraz organizacje pozarządowe, instytucje badawczo-rozwojowe i naukowe, wyższe uczelnie, operatorzy transportu i przewoźnicy, reprezentujący takie państwa jak: Włochy (partner wiodący Region Veneto), Niemcy, Austria, Czechy, Polska i Słowenia.

Z perspektywy polskich interesów, projekt A-B Landbridge doskonale wpisuje się w działania realizujące plany rozwoju infrastruktury transportowej. Decyzja o rozpoczęciu budowy autostrady A-1 wskazuje na to, że już niebawem powstaną w Polsce warunki do utworzenia długo zaniedbywanych połączeń komunikacyjnych relacji północ - południe. Doświadczenia innych krajów potwierdzają, że budowa samej infrastruktury nie wystarczy, aby dokonać skoku cywilizacyjnego zmniejszającego dystans naszego kraju wobec państw zachodnich. Do tego potrzebne są jeszcze nowoczesne systemy organizacyjne, zaawansowane technologie transportowe, a zwłaszcza podjęcie szeroko zakrojonej współpracy międzynarodowej z państwami położonymi za naszą południową i północną granicą.

Miasta w Landbridge East (pobierz dokumenty)

Linki:

Sonora logo

SoNorA (pobierz dokumenty)

NIP: 586-19-08-488
REGON: 191415247
KRS: 0000197233

/4858/ 668-21-11
/48/ 603-101-928
smab@smab.pl

Biuro SMAB:
Biuro Rozwoju Miasta
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

Urząd Miasta Gdyni
Al. M. Piłsudskiego 52/54
81-382, Gdynia